દુનિયાનું સૌથી ઝડપી અને સુરક્ષિત મશીન Zeiss Mel 90 દ્વારા અને ત્રિપલ A ટ્રીટમેંટ પ્લાનિંગ સાથે લેસિક સર્જરી માટે વહેલા તે પહેલાના ધોરણે લાભ લેવો.

ખાસ નોંધ: આ ઓફર પ્રથમ 151 સર્જરી માટે મર્યાદિત છે. રજીસ્ટ્રેશન ફક્ત 28 ફેબ્રુઆરી સુધી મર્યાદિત છે.

Download Link: https://www.kiranhospital.com/registration-coupon-lasic-download.aspx